STATUT

logo_fon2.png

Fundacja FON została ustanowiona w dniu 17 lutego 1994 roku.

Fundacja FON uzyskała osobowość prawną w dniu 24 marca 1994 roku, na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, (Sygnatura akt XVI Nr Rej. F-410/94 z dnia 24.03.1994 r.). Rejestr Fundacji nr 4119.

Po reorganizacji Sądownictwa, powstał Krajowy Rejestr Sądowy. Nadzór sądowy nad Fundacją FON przejął Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Postanowieniem tegoż Sądu w dniu 16.11.2001 r.,Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060775, z zachowaniem ciągłości swego istnienia od dnia 24 marca 1994 r.


 Statut Fundacji

FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej”, zwana dalej „Fundacją FON” ustanowiona przez: Mściwoja Jerzego Jeżewskiego, Mariana Franciszka Karczewskiego, Tadeusza Kopacza, Stanisławę Czesławę Jocek, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Maciejem Woźniakiem w Gdyni dnia 17.02.1994 r., repertorium A nr 1368, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego statutu.
 2. Mając na uwadze najzaszczytniejsze cele oraz ogrom przedsięwzięcia, założyciele Fundacji FON: Mściwój Jerzy Jeżewski, Marian Franciszek Karczewski, Tadeusz Kopacz, Stanisława Czesława Jocek, obierają za Patronkę Fundacji FON Matkę Najświętszą w Wizerunku Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski.
 3. W nawiązaniu do epokowej decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II, podjętej przez Niego w dniu 17 sierpnia 2002 r. w Krakowie – Łagiewnikach, założyciele niniejszej fundacji, pragnąc jak najskuteczniej pełnić służbę dla dobra umiłowanej Polski, z największą pokorą i największą ufnością, za wstawiennictwem swojej Patronki – Matki Najświętszej – zawierzają Bożemu Miłosierdziu:
  1. Fundację – Fundusz Obrony Narodowej,
  2. wszystkich jej Darczyńców i Dobrodziejów w kraju i za granicą.
 4. Świadomi:
  • swej nicości wobec Boga Wszechmogącego,
  • swej małości wobec Namiestnika św. Piotra,
   Syna Żołnierza – Legionisty,
   Największego CZŁOWIEKA i POLAKA wszechczasów,
  • swej słabości dla udźwignięcia ogromnego ciężaru przedsięwzięcia dla dobra umiłowanej Polski,
  • czyhających zagrożeń,

  założyciele niniejszej fundacji, najpokorniej proszą Ojca Świętego Jana Pawła II o wieczne, modlitewne pośrednictwo do Matki Najświętszej i Boga Miłosiernego o promienie łask dla:

  • Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej

  oraz wszystkich jej

  • Darczyńców i Dobrodziejów w kraju i za granicą.
 5. W najgłębszej trosce o losy Ojczyzny, dla wzbudzenia ostrzegawczych refleksji w obecnych i przyszłych Pokoleniach, założyciele niniejszej Fundacji FON pragną w szczególny sposób przypomnieć i podkreślić pokoleniowy patriotyzm i męczeństwo naszych Ojców i Dziadów.
 6. FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ stał się najszlachetniejszym symbolem wspaniałych tradycji umiłowania Ojczyzny i ofiarności Polaków II Rzeczypospolitej.
 7. Niech Fundacja – FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ stanie się sumieniem Narodu Polskiego w kraju i na Obczyźnie, żywym POMNIKIEM, ustanowionym w hołdzie:
  POLEGŁYM, bestialsko POMORDOWANYM, ZESŁANYM i ZAGINIONYM:

  • Uczestnikom Konfederacji Barskiej i Powstania Kościuszkowskiego,
  • Uczestnikom Powstania Listopadowego i Styczniowego,
  • Uczestnikom I Wojny Światowej,
  • Legionistom Polskim,
  • Obrońcom Ojczyzny w 1920 roku,
  • Uczestnikom Powstań Wielkopolskich,
  • Uczestnikom Powstań Śląskich,
  • Uczestnikom II Wojny Światowej na wszystkich frontach,
  • Marynarzom na morzach i oceanach,
  • Marynarzom Flotylli Pińskiej,
  • Lotnikom i Cichociemnym,
  • Żołnierzom na wszystkich polach bitew,
  • Partyzantom i Powstańcom różnych ugrupowań,
  • Tym, Którzy spoczywają snem wiecznym w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w wielu innych miejscach zagłady:
   • Żołnierzom i Oficerom Wojska Polskiego,
   • Funkcjonariuszom Korpusu Ochrony Pogranicza,
   • Funkcjonariuszom Policji,
  • Uczestnikom Powstania Warszawskiego,
  • Obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku,
  • Duchowieństwu: Księżom, Zakonnikom, Siostrom Zakonnym,
  • Dzieciom, Harcerzom, Młodzieży,
  • Ludności Cywilnej,
  • Więźniom Politycznym, także powojennych represji okresu stalinowskiego i w latach następnych,
  • Pokoleniom,

  KTÓRZY, bez względu na mundur, przekonania polityczne, światopogląd, pochodzenie społeczne i narodowość, oddając swe życie dla wskrzeszenia, obrony i bezpieczeństwa OJCZYZNY, dawali świadectwa Jej umiłowania.

§ 2

 1. Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej ma społeczny charakter, jest fundacją społeczną, założoną z pobudek patriotycznych, a nie prywatnych interesów.

§ 3

Siedzibą Fundacji FON jest miasto Gdynia.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji FON jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów, Fundacja FON może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

 1. Fundacja FON używa prostokątnej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja FON używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

 1. Fundacja FON może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację FON lub dla samej Fundacji.
 2. Fundacja FON może ustanowić swoje godło i używać go na papierze służbowym oraz na pojazdach należących do Fundacji FON.

Rozdział II

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI – FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ

§ 7

Celem Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej jest:

 1. Gromadzenie środków finansowych, darów w naturze z metali i kamieni szlachetnych, zasobów materialnych i materiałowych w kraju i za granicą dla potrzeb zapewnienia, w myśl § 43 ust. 3, żywotnych interesów Narodu Polskiego i suwerenności Ojczyzny:
  1. wzmacnianie potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP, a w tym:
   • ratowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego,
   • ratowanie polskiego przemysłu precyzyjnego,
   • ratowanie polskiego przemysłu ciężkiego,
   • ratowanie polskiego przemysłu stoczniowego,
   • ratowanie polskiego przemysłu lotniczego,
  2. obrona polskiej ziemi rolniczej, każdego kawałka ziemi ojczystej, jako najważniejszego zagadnienia polskiej racji stanu,
  3. obrona polskiego górnictwa:
   • kopalń węgla kamiennego i brunatnego,
   • górnictwa naftowego i gazowego na lądzie i na morzu,
   • kopalń soli i innych,
  4. obrona polskiego przemysłu energetycznego, chemicznego, lekkiego, i każdego innego,
  5. powrót banków w polskie ręce,
  6. odrodzenie polskiej floty handlowej,
  7. odrodzenie polskiego transportu (kolejowego, drogowego itp.),
  8. ratowanie szpitali, przychodni służb mundurowych i cywilnych,
  9. ratowanie edukacji narodowej, polskiej kultury, prasy, TV, radia.
 2. Działalność oświatowa i wychowawcza w szkołach wszystkich stopni oraz w wojsku, w kształtowaniu pojęć: Bóg – Honor – Ojczyzna, patriotyzm, prawość, szlachetność, odwaga cywilna, poświęcenie, silna wola, hart ducha.
 3. Działania zmierzające do zainteresowania opinii publicznej, społeczeństwa i Polonii sprawami obrony żywotnych interesów Narodu Polskiego i suwerenności Ojczyzny.
 4. Skupienie wokół idei Fundacji FON wszystkich ludzi dobrej woli w kraju i na obczyźnie, Kombatantów, Młodzież, Działaczy społecznych i polonijnych, Sponsorów, Osób prawnych i fizycznych w kraju i za granicą.
 5. Niesienie pomocy związanej:
  1. z prowadzeniem działalności charytatywnej,
  2. z realozacją pomocy humanitarnej,
  3. z prowadzeniem działań ratowniczych z powodu klęsk żywiołowych, katastrof itp.

§ 8

Fundacja FON realizuje swoje cele poprzez:

 1. finansowanie i dofinansowanie wydatków związanych z zakupami wyposażenia dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, a w tym m.in. dla:
  • Marynarki Wojennej,
  • Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,
  • Wojsk Lądowych,
  • wojskowej służby zdrowia (szpitali, przychodni, izb lekarskich itp.)
 2. odkupywanie polskiej ziemi, znajdującej się już w obcych rękach oraz przeznaczonej do dzierżawy lub sprzedaży obcym oraz finansowanie obrony prawnej w tych sprawach dla polskich rolników,
 3. odkupywanie polskich kopalń znajdujących się w obcych rękach oraz finansowanie obrony prawnej polskich górników,
 4. obrona finansowa polskiego przemysłu energetycznego, chemicznego, lekkiego oraz finansowanie obrony prawnej tych gałęzi gospodarki dla Polski,
 5. pomoc finansowa dla procedur prawnych w celu odzyskania banków, które kiedyś stanowiły własność Państwa Polskiego,
 6. zbieranie funduszy na odnowienie polskiej floty handlowej,
 7. zbieranie funduszy na odrodzenie polskiego kolejnictwa, na modernizację sieci dróg w kraju,
 8. zbieranie funduszy na ratowanie szpitali służb mundurowych, cywilnych, które z powodu pseudorestrukturyzacji służby zdrowia, przeznaczone są do likwidacji oraz ratowanie przychodni,
 9. zbieranie funduszy na ratowanie polskiego szkolnictwa podstawowego, szczególnie w najbiedniejszych rejonach Polski, pomoc dla odtworzenia polskiej prasy bez obcego kapitału, pomoc finansowa dla procedur prawnych w celu zapewnienia istnienia polskiego radia, polskiej telewizji,
 10. organizowanie w kraju i za granicą pełnomocników, których zadaniem będzie:
  • tworzenie wojewódzkich i powiatowych okręgów Fundacji FON,
  • tworzenie miejskich i gminnych kół Fundacji FON,
  • tworzenie szkolnych i uczelnianych kół Fundacji FON,
  • tworzenie zakładowych kół Fundacji FON,
  • tworzenie kół Fundacji FON wśród stowarzyszeń, grup zawodowych itp.,
  • tworzenie okręgów Polonijnych Fundacji FON,
  • szerzenie idei Fundacji FON pobudzających ofiarność społeczeństwa i Polonii,
  • pomoc w gromadzeniu funduszy.

§ 9

 1. Pełnomocnicy działać będą na podstawie specjalnego dokumentu, wydanego wyłącznie przez Zarząd Fundacji FON w Gdyni.
 2. W przypadku stwierdzenia nadużyć, pełnomocnictwo zostanie natychmiast cofnięte, a sprawa będzie skierowana do postępowania wyjaśniającego.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja FON może wspierać finansowo działania:

 1. Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii itp.,
 2. Stowarzyszeń, Komitetów itp., których celem jest ratowanie:
  • polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego,
  • polskiego przemysłu ciężkiego, lekkiego, zbrojeniowego, stoczniowego, lotniczego, precyzyjnego itp.,
  • polskiego górnictwa, wszystkie rodzaje,
  • polskiego przemysłu energetycznego i każdego innego,
  • polskiej floty handlowej,
  • polskiego transportu kolejowego, drogowego itp.,
  • szpitali i przychodni,
  • szkół, polskiej prasy, radia i TV.

  przy czym wspieranie tych działańograniczać się będzie do pomocy w pokrywaniu kosztów obsługi prawnej, a nie do utrzymywania Stowarzyszeń, Komitetów itp.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI FON

§ 11

Majątek Fundacji FON stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000.000,- zł (jeden milion starych złotych w r. 1994, w roku rejestracji Fundacji FON) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, papiery wartościowe itp., nabyte przez Fundację FON w toku jego działania.

§ 12

 1. Fundacja FON odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Dla realizacji celów statutowych oraz dla niezbędnychpotrzeb własnych, w wyjątkowo trudnych przypadkach, Fundacja FON może zaciągać pożyczki w bankach, u innych osób prawnych lub osób fizycznych.
 3. Pożyczki będą spłacane sukcesywnie, w miarę napływających darowizn.

§ 13

Dochody Fundacji FON pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób prawnych, podmiotów gospodarczych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. dotacji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. dotacji rządowych państw obcych,
 7. świadczeń finansowych pochodzących z dobrowolnego opodatkowania się,
 8. innych.

§ 14

Jeżeli na konto Fundacji – Zespół Akcji Ratowniczych „Karlino” wpłyną dochody z adnotacją na „Fundusz Obrony Narodowej”, to dochody te zostaną przeniesione na konto Fundacji FON.

§ 15

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji FON, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji FON do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne, prawne, podmioty gospodarcze, które dokonują na rzecz Fundacji FON darowizny w dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości określonej przez Zarząd po uzyskaniu osobowości prawnej, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł sponsora.

§ 18

Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

§ 19

Zarząd Fundacji FON może wydać dla ofiarodawcy stosowne zaświadczenie celem przedłożenia dokumentu oidnośnym władzom, np. dla Urzędu Skarbowego.

§ 20

 1. Wszelkie wydatki Zarząd może podejmować samodzielnie lub po stosownych konsultacjach z poszczególnymi Komisjami Programowymi lub Radą Fundacji FON.
 2. Do kontroli działalności finansowej Zarządu może być powołana Komisja Rewizyjna: stała lub doraźna.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji, w Radzie Fundacji, w Komisjach Programowych.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI FON

§ 21

Organami Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej są:

 • Rada Fundacji FON,
 • Zarząd Fundacji FON.

§ 22

Radę Fundacji FON tworzą:

 1. przedstawiciele Sił Zbrojnych RP,
  • Marynarki Wojennej,
  • Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,
  • Wojsk Lądowych,

  wyznaczeni przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek Fundacji FON.

 2. przedstawiciele, wybitne osobistości świata nauki, techniki, życia społecznego, różnych dziedzin gospodarczych, którzy na prośbę Zarządu Fundacji FON złożą pisemną zgodę na udział w pracach Rady.

§ 23

Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej po trzech przedstawicieli wymienionych w § 22 pkt. 1 i 2. W przeciwnym przypadku jedynym organem Fundacji FON staje się Zarząd.

§ 24

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 25

Rada wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza Rady Fundacji FON.

§ 26

W posiedzeniach Rady uczestniczy prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Zarządu Fundacji FON.

§ 27

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej, niż dwa razy w roku.

§ 28

Uchwały Rady zapadają większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela Zarządu Fundacji FON.

§ 29

Do Rady należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji FON,
 2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji FON,
 3. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji FON,
 5. wnioskowanie o powoływaniu niezależnej Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §§ 20, 24, 29, 32 pkt. 2, 39 pkt. 3, 44, 47, 49.

§ 30

Zarząd Fundacji FON w pierwszym etapie tworzą jej założyciele.

§ 31

Pierwszy prezes Fundacji FON pełni swą funkcję:

 1. na czas nieoznaczony, czyli dożywotnie,
 2. lub do chwili dobrowolnej rezygnacji z tej funkcji.

§ 32

 1. Na wypadek śmierci prezesa lub jego dobrowolnej rezygnacji, pozostały skład Zarządu dobiera kolegialnie z zewnątrz, według własnego uznania, osobę godną zaufania, o nieposzlakowanej opinii.
 2. Mając ponownie pełny skład, Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa na czas określony i przedkłada do zatwierdzenia dla Rady.

§ 33

Zarząd Fundacji FON może rozszerzyć swój skład maksymalnie do sześciu osób.

§ 34

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji FON.

§ 35

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu Fundacji FON.

§ 36

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację FON na zewnątrz,
 2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji FON,
 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji FON,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. ustala regulamin Biura Fundacji FON,
 6. tworzy i znosi inne jednostki organizacyjne Fundacji FON,
 7. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji FON,
 8. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji FON oraz jego likwidacji.

§ 37

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, następujące Komisje Programowe:

 • MON,
 • MSWiA,
 • Rolnictwa,
 • Morską,
 • Górnictwa,
 • Transportu Lądowego,
 • Zdrowia,
 • Energetyki,
 • Edukacji Narodowej,
 • Przemysłu,
 • Bankowości

i inne.

§ 38

Zarząd Fundacji FON może zwrócić się do poszczególnych Ministerstw, Stowarzyszeń, Grup Zawodowych o wyznaczenie swoich przedstawicieli do prac w poszczególnych Komisjach Programowych.

§ 39

 1. Członkowie Zarządu Fundacji FON, a także pełnomocnicy na różnych szczeblach, pełnią swe funkcje honorowo, bezinteresownie.
 2. Pieniądze gromadzone na koncie Fundacji FON nie będą przeznaczone na wynagrodzenia.
 3. O ewentualnym wynagrodzeniu członków Zarządu Fundacji FON podejmuje decyzję jedynie Rada Fundacji FON.
 4. Zarząd może:
  1. dokonywać zakupu niezbędnych materiałów biurowych, sprzętu biurowego itp.,
  2. zamawiać druk ulotek, komunikatów, afiszy, statutu itp., niezbędnych do działalności uświadamiającej, informującej społeczeństwo,
  3. zlecić za wynagrodzeniem, na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia prowadzenie na bieżąco dokumentacji finansowo-księgowej,
  4. zatrudnić za wynagrodzeniem, na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia prawnika.
 5. Wszelkie wyjazdy służbowe członków Zarządu, pełnomocników, członków Komisji rewizyjnej, członków Komisji Programowych, członków Rady Fundacji FON (zwrot kosztów podróży plus diety) w sprawach Fundacji FON, mogą być pokrywane z konta Fundacji FON.

§ 40

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji FON składają dwaj członkowie Zarządu, w tym wiceprezes.
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji FON może składać jednoosobowo prezes Zarządu.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI FON

§ 41

Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej jest upoważniona do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 42

Fundacja FON prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne, nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§ 43

 1. Zmiana Statutu może również dotyczyć zmiany celów Fundacji FON.
 2. Zmiana celów Fundacji FON nie powinna prowadzić do przekształcenia jej w nową fundację, o diametralnie różnym od pierwotnego zakresie działania.
 3. Zmiana celów Fundacji FON musi uwzględniać dobro nadrzędne, jakim są sprawy dotyczące żywotnych interesów Narodu Polskiego i suwerenności Ojczyzny.

§ 44

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji FON w drodze uchwały jednomyślnej, przy czym uchwała ta nie wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji FON, aczkolwiek Rada może wyrazić swoją opinię w tej sprawie.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja FON może:

 1. Współpracować i finansowo wspierać inne organizacje, Stowarzyszenia, Fundacje (w tym przede wszystkim bliźniaczą Fundację ZAR „Karlino”) itp. o podobnym profilu działania.
 2. Połączyć się z inną Fundacją o podobnym profilu działania.

§ 46

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji FON.

§ 47

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji FON w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji FON.

§ 48

Fundacja FON ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych.

§ 49

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji FON podejmuje Zarząd Fundacji FON w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji FON.

§ 50

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji FON przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji FON.

§ 51

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji FON przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

* * * * * * * * * * * * * * *