prof. dr hab. Andrzej SAWICKI

Chcę uczynić zadość Pańskiej prośbie o poręczenie moralne w sprawie Pańskiej działalności na niwie zawodowej i społecznej. (…) Rolę oficjalnego poręczenia mogą pełnić Pański dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, świadectwa patentowe, opinie z miejsc pracy, wygłoszone referaty, czy inne Pańskie osiągnięcia, spośród których wybija się wiodąca rola Pana w akcji w Karlinie. Te osiągnięcia świadczą same za siebie (…).

Po raz pierwszy usłyszałem o Panu w czasie katastrofy karlińskiej. Potem, w połowie lat 80-tych (…) przygotowałem odpowiedź, w której IBW wyraziło poparcie dla Pańskiej działalności w dziedzinie stosowania geowłókien.

(…)Pańskie cechy, to przede wszystkim odwaga cywilna, uczciwość, silna wola, konsekwencja w dążeniu do celu oraz, tak dzisiaj wyszydzany patriotyzm. Cechą, która rzuca się w oczy, jest Pańska dynamika i chęć do praktycznego działania. W dzisiejszej Polsce, przegadanej bezsensownie i szkodliwie przez różnych „polityków” i „specjalistów”, ta cecha może szokować jednych i przerażać drugich. Oto jest człowiek, który chce działać, który nie akceptuje zastanego stanu rzeczy, który nie chce wyciągać pieniędzy od biednego państwa, a tylko dać z siebie wszystko co ma najlepszego. Człowiek, który pokazuje, że wiele rzeczy można zrobić własnymi siłami, a nie czekać na mannę z nieba, jak to robi szereg „ekspertów” hojnie wspomaganych przez państwo i nie umiejących podjąć żadnych decyzji. Nie trzeba znać człowieka długo, aby go poznać.

Nie chcę osądzać ludzi, którzy stawali w poprzek Pańskiej drogi. Myślę, że jest też sporo osób Panu życzliwych, do których moją skromną osobę może Pan również zaliczyć. (…)

Z wyrazami prawdziwego szacunku

Prof. dr hab. Andrzej SAWICKI

Gdańsk-Oliwa, dnia 12 grudnia 1992 roku

Departament Prawny

Ministerstwa Obrony Narodowej

…Ze swej strony zapewniłem (…) o zrozumieniu i poparciu w resorcie ON dla idei wyrażonych w statucie Fundacji Fundusz Obrony Narodowej oraz o moim najwyższym uznaniu dla (…) zaangażowania w sprawy obronności Państwa i wdzięczności za troskę o dobro Sił Zbrojnych RP.

gen. bryg. dr Kazimierz NALASKOWSKI

Warszawa, dnia 07 października 1994 roku

POMORSKI

OKRĘG WOJSKOWY Bydgoszcz

…Ta szlachetna, patriotyczna inicjatywa społeczna została przyjęta z uznaniem. Świadczy bowiem o zrozumieniu, przez różne kręgi społeczeństwa, potrzeb obronnych naszego państwa.

(…) krzewienie idei Funduszu Obrony Narodowej oraz podejmowane w tej sprawie konkretne działania budzą uznanie środowisk wojskowych. Jednocześnie pozwalają mieć nadzieję, że zainicjowana (…) akcja materialnego – a sądzę, że również i moralnego wsparcia wojska, przyniesie oczekiwane owoce. …

Szef Sekretariatu Dowództwa

Pomorskiego Okręgu Wojskowego

Bydgoszcz, dnia 07 marca 1995 roku

Wojciech Żyłko

dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego

…pragniemy złożyć (…) serdeczne podziękowania za (…) tego płynącego z głębi serca, gorącego, patriotycznego przesłania.

Dopóki istnieć będą ludzie, nawiązujące do wspaniałych narodowych tradycji, dbający o nieprzemijające wartości, dopóty żywa będzie kultura i kaganek oświaty płonął będzie jasnym płomieniem dla wchodzących w życie młodych Polaków.

podpis-wz

Warszawa, dnia 21 września 1995 roku

Maciej Płażyński

Wojewoda Gdański

Uprzejmie dziękuję za przesłanie (…) dokumentów i korespondencji dotyczących powstania Fundacji „Fundusz Obrony Narodowej”. Z uwagą zapoznałem się z ich treścią i z pełnym przekonaniem popieram tę inicjatywę. Cele i założenia Fundacji są godne moralnego wsparcia.

Proszę przyjąć zapewnienie o mojej przychylności dla działalności Fundacji i (…) zaangażowania w tak istotne dla kraju problemy.

Z poważaniem

Maciej Płażyński

Gdańsk, dnia 14 grudnia 1995 roku

Wiesław GRABOWSKI

S Z E F Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku

… Działalność społeczna Fundacji, w tym szczególnie prowadzona na rzecz obrony, jest mi znana i wysoko ją oceniam.

Działalność ta uzyskała poparcie władz lokalnych, w tym Wojewody. …

kmdr mgr Wiesław GRABOWSKI

Gdańsk, dnia 22 stycznia 1996 roku

Szef Gabinetu

Ministra Obrony Narodowej

…Idea wspierania z funduszu Fundacji zakupu sprzętu i wyposażenia dla Marynarki Wojennej i innych rodzajów sił zbrojnych zasługuje – w opinii szefa resortu obrony – na szacunek oraz uznanie. Za tę wielce szlachetną działalność na rzecz obronności kraju Pan Minister pragnie tą drogą wyrazić (…) swą wdzięczność.

…Doceniając wysiłek organizacyjny Zarządu Fundacji, a także znamienitość intencji, jaka przyświeca jej działaniom, Pan Minister jeszcze raz dziękuje (…) za podjęcie się tej misji.

płk dypl. inż. Sławomir GOŹDZIK

Warszawa, dnia 15 luty 1996 roku

Sławoj Leszek Głódź

Biskup Polowy Wojska Polskiego

…W idei (…) Fundacji odnajduję miłość ziemi praojców, wrodzone przywiązanie do dziedzictwa przeszłości i najlepszych tradycji narodowych oraz wartości, jakie przez pokolenia kształtowały duszę narodu polskiego. Rzadka spotyka się tak głęboki i serdeczny stosunek do wojska i jego roli w państwie przez perspektywę wymiaru narodowego i religijnego.

… Zarządowi Funduszu Obrony Narodowej, jej Założycielom i Wszystkim, którzy przyczyniają się do upowszechniania idei obrony narodowej błogosławię i Pani Naszej – Hetmance Żołnierza Polskiego powierzam.

podpis-slg

Warszawa, dnia 13 marca 1996 roku

Jerzy J. Milewski

Sekretarz Stanu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z problematyką przedsięwzięć jakie stoją do wykonania przed powołaną (…) Fundacją. Postawione cele są ambitne, wychodzą naprzeciw wysiłkom podejmowanym przez najwyższe gremia, zmierzającym do podniesienia na wyższy poziom stanu obronności Państwa.

Fundacja FON w czasie dwuletniego istnienia na tyle okrzepła, iż może samodzielnie podjąć trud realizacji niełatwych przecież zadań.(…)

Zapewniam (…), iż dalszym poczynaniom Fundacji towarzyszyć będzie zawsze nasz życzliwy gest i słowa moralnego wsparcia.

Jerzy J. MILEWSKI
Sekretarz Stanu

Warszawa, dnia 19 kwietnia 1996 roku

Ryszard Kaczorowski

Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (na Obczyźnie)

…Wielkie zaangażowanie (…) Zarządu Fundacji w niezwykle trudną problematykę wzmocnienia potencjału obronnego Państwa Polskiego jest ze wszech miar godne najwyższego uznania i moralnego poparcia, nie tylko jako przejaw materialnej troski o Siły Zbrojne naszego Kraju, ale także jako jeden z istotnych czynników społeczno-wychowawczych, kształtujących świadomość narodową Polaków. (…)

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego poparcia dla zaszczytnych idei zawartych w statucie Fundacji Fundusz Obrony Narodowej.

Z poważaniem

podpis-rk

 

Londyn 24 maj 1996 rok