LIST OTWARTY z dnia 13.04.2001 roku

Gdynia, dn. 13.04.2001 r.

LIST OTWARTY

FON-74/01

Sejm i Senat
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z wiadomością podaną w Internecie („Poseł na tropie złota”) o trwających w Sejmie pracach nad senackim projektem ustawy o Funduszu Obrony Niepodległości (druk nr 1123), który ma bazować na społecznej ofiarności, ponownie informujemy, że istnieje Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej, zwana dalej Fundacją FON, a działająca na tej samej zasadzie – ofiarności społecznej.

Fundacja FON została wpisana do Rejestru Fundacji RF na mocy Postanowienia z dnia 24.03.1994 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy (Sygn. akt XVI Ns Rej F-410/94).

Nadzór nad Fundacją FON sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Obie Izby były wielokrotnie informowane o istnieniu Fundacji FON, a około 110 Parlamentarzystów poparło ją finansowo, wpłacając na jej konto pewne kwoty za otrzymane imienne cegiełki. Cegiełki otrzymali wszyscy Posłowie i Senatorowie.

Podstawy i cele działalności Fundacji FON są zbieżne z proponowanym Funduszem Obrony Niepodległości, który jest też w skrócie nazywany „FON”.

Byłoby bardzo niekorzystne, gdyby obie organizacje działały pod bardzo podobną, prawie identyczną nazwą.

Odpowiedzialność za zebrane fundusze i ich wydatkowanie musi być jednoznaczna.

Narażenie się opinii publicznej wzrasta tym bardziej, że nadal są niewyjaśnione, a bulwersujące okoliczności, związane ze zniknięciem Złotego FON, zebranego, dzięki nadzwyczajnej ofiarności społeczeństwa w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej.

Naszym zdaniem lepiej by było połączyć wysiłki i wykorzystać uwagi oraz doświadczenia istniejącej od 7-miu lat Fundacji FON, aniżeli dawać poważne podstawy dla kolejnej dezinformacji społeczeństwa w tej drażliwej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, Fundacja FON wystąpiła do Senatu pismem nr FON-32/99 z dnia 19.03.1999 r. i do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi, a minęły już dwa lata…

Bardzo nam zależy na powodzeniu inicjatywy społecznego wspierania obronności kraju i zachowania niepodległości Ojczyzny.

O istnieniu Fundacji FON powiadomiliśmy ponad sto środowisk Polonijnych na całym świecie, nie mówiąc o osobach fizycznych.

W kraju liczba adresatów Fundacji FON przekroczyła już liczbę pięciu tysięcy i nadal wzrasta.

Podajemy w skróconej formie historię korespondencji Fundacji FON do Sejmu i Senatu oraz reakcje Parlamentu, do którego występowaliśmy z bardzo istotnymi prośbami.

 

1. FON-469/95 z dn 19.04.95, do Marszałka Sejmu – brak odpowiedzi
2. FON-470/95 z dn 19.04.95, do Marszałka Sejmu – brak odpowiedzi
3. FON-471/95 z dn 19.04.95, do Marszałka Senatu – brak odpowiedzi
4. FON-472/95 z dn 19.04.95, do Marszałka Senatu – brak odpowiedzi
5. FON- 35/96 z dn 06.03.96, do Posłów i Senatorów – brak odpowiedzi
6. FON-144/96 z dn 08.07.96, do Przewodniczącego
Sejmowej Komisji
Obrony Narodowej
– brak odpowiedzi
7. FON- 16/98 z dn 10.01.98, do Przewodniczącego
Sejmowej Komisji
Obrony Narodowej
– brak odpowiedzi
8. FON- 96/98 z dn 21.03.98, do Marszałek Senatu
z zaproszeniem do tworzącej się Rady Fundacji FON.
Odpowiedź: w piśmie nr GMS/2915/1851/98/IP z dnia 31.03.1998 r. Pani Marszałek nie przyjmuje zaproszenia do Rady Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej. Jednocześnie wyraża uznanie dla celów, jakim służy Fundacja FON.
9. FON- 97/98 z dn 21.03.98, do Marszałka Sejmu
zaproszenie do tworzącej się
Rady Fundacji FON.
Odpowiedź: w piśmie b.n. z dnia 07.05.1998 Pan Marszałek nie przyjmuje zaproszenia do Rady Fundacji FON. Jednocześnie wyraża poparcie dla działalności Fundacji FON.
10. FON- 32/99 z dn 19.03.99, do Przewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej w sprawie kolizji nazwy „Fundusz Obrony Niepodległości” a). Brak odpowiedzi.
b). W dniu 22.04.1999 r., na 34 posiedzeniu Senatu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o Funduszu Obrony Niepodległości. Dlaczego na pytanie Senatora Stanisława Gogacza – „…czy w którymś państw stron Układu Warszawskiego … Państw stron Paktu Północnoatlantyckiego … podobna inicjatywa miała miejsce…” – Senator sprawozdawca zataił istnienie Fundacji FON? (str. 121 sprawozdania z 34 posiedzenia Senatu).
c). Na tym samym posiedzeniu Senatu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Robert Lipka również zataił istnienie Fundacji FON – dlaczego? (str. 123 i 124 sprawozdania z 34 posiedzenia Senatu).
d). W dniu 07.05.1999 r. na 35 posiedzeniu Senatu odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o Funduszu Obrony Niepodległości (str. 136 i 137 sprawozdania z 35 posiedzenia Senatu).
e). Przy piśmie przewodnim z dnia 11.05.1999, jako druk nr 1123, Marszałek Senatu Pani Alicja Grześkowiak przesyła do Marszałka Sejmu projekt ustawy o Funduszu Obrony Niepodległości.
f). W dniu 01.06.1999 Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu wydaje dla Marszałka Sejmu pozytywną opinię w sprawie „…zgodności senackiego projektu ustawy o Funduszu Obrony Niepodległości z prawem Unii Europejskiej”.
11. Wrzesień 1999 – rozesłano cegiełki Fundacji FON do Parlamentarzystów obu Izb. W piśmie przewodnim proszono m.in. o ich wykupienie oraz o poprawkę do Ustawy w sprawie zwolnienia Fundacji FON od płacenia podatku. Cegiełki, za różne kwoty wykupiło około 110-ciu Posłów i Senatorów. Druga sprawa – zwolnienie Fundacji FON od płacenia podatku – została prze Parlament ponownie przemilczana.
12. FON-339/00 z dn 31.05.00, wysłano podziękowania do Parlamentarzystów, którzy wykupili cegiełki.
13. FON-396/00 z dn 01.06.00, do Marszałka Sejmu wysłano prośbę o zwrot cegiełek przez tych Posłów, którzy ich nie wykupili – brak odpowiedzi.

 

W dniu 05.04.2001 r. – jeden z wysoko postawionych funkcjonariuszy państwowych (VIP – ze względu na własne bezpieczeństwo nie mogę ujawnić nazwiska), poinformował mnie, że Fundacja FON zostanie definitywnie zlikwidowana, gdyż taka jest wola polityków. Nikt w tym Państwie nie liczył się i nie będzie się liczył z oddolną inicjatywą społeczną, jaką jest Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej. Jesteśmy naiwni ze swoim patriotyzmem. Tu chodzi o poważne apanaże pod przykrywką tworzonego Funduszu Obrony Niepodległości – dlatego Fundacja FON jest lekceważona nie tylko przez Sejm i Senat. Będzie również ośmieszana i gnębiona.

Komentarze pozostawiam Szanownym Adresatom.

Z poważaniem

PREZES